<-- ประเภทตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล/ผู้จัดเก็บ หน่วยวัด รายละเอียด
1. ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (KTOE)
2. ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียนของประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (KTOE)
3. ดัชนีความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (Energy Intensity : EI) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อพันล้านบาท
4. ปริมาณการผลิตพลังงานขั้นต้น พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (KTOE)
5. ปริมาณการนำเข้า (สุทธิ) พลังงานขั้นต้น พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (KTOE)
6. ปริมาณส่งออกพลังงาน พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (KTOE)
7. ความยืดหยุ่นของการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Energy Elasticity: EE) -
8. สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ร้อยละ
9. ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (KTOE)